مهنگان همه ی اشعار و متون این وبلاگ نوشته های خود بنده هستم مگر اشعاری که نام شاعرش ذکر شده باشد. --------------------------- سالی که زیر برف ماند... و مرا به یغما برد و من یقین بردم که ساعات تنهاییم مانوس تر از همیشه است... شاید این جرقه ای بود که اندیشه هایم را به نابودی کشید و... تنها خاکستری کز آن می اندیشم مرا دیوانه میکند.... مریم.ص http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com 2018-04-25T19:26:08+01:00 text/html 2015-06-23T16:31:25+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم در های بسته http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/55 <div align="center"><font color="#FFFFFF" size="2">صد بار تایپ کردم...<br>چیزی نمیتونم بگم...<br>دلم تنگ شده بود برای اینجا<br>حتی یادم نمیاد کی بودم ، چی شدم...</font><br></div> text/html 2015-04-30T17:08:29+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم ... http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/54 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ffffff"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">عشق را</div><div style="text-align: center;">کنار تیرک راه بند</div></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">تازیانه می زنند</div></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد...</div></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">روزگار غریبی است نازنین...</div></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">آنکه بر در می کوبد شباهنگام</div></span></font><font style="font-family: Tahoma; text-align: right;" size="2"><div style="text-align: center;">به کشتن چراغ آمده است</div><div style="text-align: center;">نور را در پستوی خانه نهان باید کرد...&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 18px;"><font style="text-decoration: none;"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px;"><b>ا.بامداد</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="4" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/sqh2zae28lxdn9uwqkf9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">*پ : عکس از خودم</div></font></font></span> text/html 2015-01-22T18:05:30+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم ... http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">نخند،،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">لب های ترک خورده ی تو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">همان روح پیرسالیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">که هیچ گاه،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">نخوابید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">هیچ گاه به مرگ بوسه ای نداد....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">نخند،،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">به خوب و بد این روزگار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">که دگر بار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">تو را به سالیان&nbsp;ِ آزگار،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">میدمد...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">در تیره گاه&nbsp;ِ بی عداوت خورشید...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">مریم ص</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div> text/html 2015-01-10T16:24:11+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم به درازای هیچ وقت... http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/50 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">از عجز و ناله گذشتست...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">این زخم بد پندار،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">مرا تا توانی داشتم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">ناتوان کرد...</font></div> text/html 2014-12-25T19:44:48+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم ... http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/48 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: small;">مرز شکنی کردم!</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">&nbsp;اهنگ وب &nbsp;از فیلم مورد علاقم : خیلی دور ، خیلی نزدیک...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="4" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/076l5lkmduwic35yimz7.jpg" alt=""></div> text/html 2014-12-25T19:00:02+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم برف... http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/46 <div style="text-align: center;"><font color="#ffffff">ب<font size="2">سترِ چشمانم</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">به اوارِنگاهِ نا گزیری تر است...</font></div><div style="text-align: center; "><font size="2" color="#ffffff">برف،سالیانِاندوخته در تن خسته ام را,مدار تباهیست...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">خنکایِ اندیشه ی سپید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">تنگنایِ تبلور برف</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">غرش کنان می تازد امشب...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">زمستانِ پیر در کویر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">و زمین,</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">پیوند خورده ی ابر های سهمگین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">از عطشِ هجوم سال های غمین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">روایت برف...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">نه طلوع نا شکیب فردا ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">نه غروب تن های بی پروا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">_</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">روایت برف;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">زمستان فریبخورده ست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><font size="2">نه ان اندیشه ی</font><span style="font-size: small;">&nbsp;سپید</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">که زمستان ،هبوط راست میگیرد...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">که</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">,روایت مدفون گشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">به سالیان زیر برف!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">مریم ص</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><img hspace="0" border="4" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/982plfbafuxeckenwfud.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">*پ.ن:عکس از خودم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div> text/html 2014-12-25T18:42:57+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم ابر ها هم... http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/40 <div><br></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="4" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/qowoldg6ae2khtusy7hd.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="4" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/59wazqy8f1kjkkk08tdw.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="4" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/5nnnahluuj62suswjvoi.jpg" alt=""></div><div><br></div><font size="2" color="#ffffff"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">*پ.ن:عکس ها از خودم</div></font> text/html 2014-12-11T14:28:46+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم ... http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/39 <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><div style="font-family: Tahoma; line-height: 2em; text-align: center;"><span style="line-height: 2em;"><font size="2">می‌گویند تنهایی پوست آدم را کلفت می‌کند ‌،</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: 2em; text-align: center;"><span style="line-height: 2em;"><font size="2">می‌گویند عشق دل آدم را نازک می‌کند .</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: 2em; text-align: center;"><span style="line-height: 2em;"><font size="2">می‌گویند درد آدم را پیر می‌کند ...</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><font size="2"><font face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 2em;">آدم ها خیلی چیزها می‌گویند ،‌</span></div></font><span class="text_exposed_show" style="font-family: Tahoma; line-height: 1.5em; margin: 0px; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 1.5em;">و من ،‌ امروز</span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 1.5em;">کرگدن دل‌نازکی هستم که پیر شده است !</span></div></span></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; font-family: Tahoma;"><span class="text_exposed_show" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em;"><font size="2"><br></font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; font-family: Tahoma;"><span class="text_exposed_show" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em; color: rgb(118, 141, 142); text-decoration: none;"><a href="http://minisher.blogfa.com/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em; color: rgb(118, 141, 142); text-decoration: none;"><font size="2">مهدی صادقی</font></a></strong></span></p> text/html 2014-10-04T14:49:20+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم ... http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/38 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><img hspace="0" border="4" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/lqx7sq4lnvkuarnxl8bp.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">پ.ن :عکس از خودم</font></div> text/html 2014-10-04T14:43:29+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم لبخند... http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i>لبخند سرشار از تلخ گزیدگی های عواطف است....</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i>برون گری را یک لبخند میبایست...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i>،</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i>این مشامه ی احساسات انسان است...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i>که حقیقت را از انی که هست</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i>سخت تر وا میدارد...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i>گریختن و پرهیز از سازگاری</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i>لبخند را به اسطوره ی ادمیان مبدل ساخته...</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i>مریم ص</i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i><img hspace="0" border="4" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/oddt5eyglx4q5o5nnt69.jpg" alt=""></i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2"><i>پ.ن : عکس از خودم</i></font></div> text/html 2014-10-04T14:31:10+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم باز گشت نویسی... http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/36 <div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">قاب کاغذی را موریانه خورد...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">و</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">لبخند های سیاه و سفیدمان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">خسته تر ز همیشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">به انتظار رنگ ،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">از پشت شیشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">بلعیده شدند....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">فانوسی که روزی دریچه ی تاریکی ما را میشست...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">مقلوبمان کرد...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">هیچ نگفتیم و مرگمان را </font><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: small;">تنیدیم...</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">مریم ص</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><img hspace="0" border="4" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/9v9qk76wfg7pcde5u7ta.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#ffffff">پ.ن : عکس از خودم</font></div> text/html 2014-08-24T11:18:02+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم داستانی رو به اتمام... http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/34 <div align="center"><font size="2">پر محبت ترین نگاه را که به دشت اندازی...<br>بی سکونت ترین دامنی میشود که بر آن<br>بیاسایی...<br>پنهانی ترین عواطف سبزم...<br>هوای رفتن در سر دارد...<br>برای مدتی بدروود...<br></font></div> text/html 2014-08-21T20:44:02+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم وارثان http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/30 <font size="3"><strong><em> </em></strong></font><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><br><font size="2"></font></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">خزه هایی ؛&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">که ازتلالو نا همگونیِ گیاهان ِ در بند،</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">به مردابی پدیدار گشت...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">؛</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">وارثان خاک</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">این نثر نابه جا را به هراسانی ،تدبیر ِ نا باوری کردند</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">سالیان در بند، بنیادی حصارینه به تبسم سرما گشت</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">که در وحشتی ناخوشایند ، نفس های خسته بر می آمد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">و از نگاه خالیشان فرو مینشست</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">به گوش واره های وارثان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">داریست زرین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">که ته مانده ای ز گلوی باد ؛</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">میزند فریاد</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">که سرود ِ حماسی اش</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">رخسار فجیع ترین نقاب ِ نیرنگ را</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">به دار میکوبد...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">وارثان، نه تازیانه &nbsp;ی زمین</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">که بردگی نورند ، تن هایی که&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">کشتزارِ سر هاشان را به داس ِ سرنوشت ،میبخشند...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">لغزید شبنم ِ غلتان در خاک وخون</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">لغزید طعم ِ نا خوش ِ کج پنداری از دو روی سرنوشت</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">لغزید شبنم ِ غلتان در خاک</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">و زین تاریکی</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">وارثان فریاد براوردند و شاخ به شاخه</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">تن به تنه</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">درو کردند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">کشتزار ها کبود بود و قدمی ، زمین را انکار میکرد</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">نه آن ساعت چروکیده ی پیر</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">نه آن بیرق ِ تن فروش</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">نه آن زخم، که صیاد با تورش بافته&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">نه آن خون گریستن های مادر ، که جنین زان بهره میبرد...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">نه آن بوسه ی چرکین ِ لب به خاک ِ تطهیر ناپذیر ِ تن</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">نه آن فریب ِ ماهتاب ، که رخسارش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">چاله هایی است ز دختران سپید بخت و سپید موی و سپید روی</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">که آن بکارتشان را به ضیافت ماهتاب</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">ارزانی میکنند...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">تا...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">که به صبح ، روسپیان رنگ آینده بخشند....</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">نه آن پیر مغان از تیرگی ِ خانقاه خاموشان</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">نه این و آن</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">نیست ز آسمان</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">&nbsp;رهایی ِ وارثان...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">مریم ص&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">15 مرداد 93</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" size="2">بازبینی و بازنویسی 29 مرداد 93</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><br><font size="2"></font></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-08-19T07:59:32+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم برای سیمین http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/29 <p align="center"> <font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">در این بهت ناگزیر ، چه سهمگین</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">قلاده ها میتازانند ، خشمگین...</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">که سیمین ، به ماهتاب ِ کنج ِ راه رنگ داد و</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">به آزادی رنگ باخت...</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دگر باره این تحقیر حقیقت گشت</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">که نامی بردند و همه سر ها به زیر افکنده شد</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کس نمیگفت که نامم برده اند</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کس نمیگریست ، فریبم داده اند...</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">اهالی آفتاب ، کوچ را به انتهای شب</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">چنگ میزدند</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">که خاطر آشفته ای را به ناله ای رهسپار سازند ...</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">موجی ز اشک و خون به پا خاست...</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">که ارمیده این سرنوشت بد پندار</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بیدار کنید صبح را</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>این مرثیه شوریده را</font></font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">که قلاده ها میتازانند خشمگین...</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کو چشم</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کو سر</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کو نگاه</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">از پیکره ها، یکی</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سرنوشت ِ اجبار را با چشمان خراشیده دید...</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">از ناله ها ، یکی تمنای صبح را شنید</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">قایق کج پنداری در ماسه و تمنای ِ وارثانِ دریا ،غلیتیده بود</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">از واژه ها، پیکره ای افق ِ فراموشی را <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>پست انگاشت</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">آن موج بد آهنگ ؛</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>آغوشِ تنهایی شب را به تصویر کشید</font></font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بادبان های عریانی <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>، حریم واژه ها گشتند</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">؛</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>به رهی که تن ها هراسان بودند از روی و بوی آن</font></font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">، رهسپار شد...</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">مریم ص</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">27/5/93 </font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سیمین آرمیده در تابستانی سرد!</font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برای سیمین بهبهانی :(</font></span></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font size="2"><br></font></span></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br></font></p><p align="center"><font size="2"><br></font></p><p align="center" style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> <br></font></p> text/html 2014-08-02T07:58:24+01:00 the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com مریم ... http://the-following-year-the-snow-will3.mihanblog.com/post/25 <p align="right"><br><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>مرتضی ص</em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>آذرماه&nbsp; 85</em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>&nbsp;</em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>آغاز ی دوباره بود ؛ </em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>فكر و خورشید در هم فرو می ریختند آنگاه&nbsp; فانوس آتشین شرق از نردبان دود آلودی شهر بالا آمد</em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>&nbsp;نور بی تابش را اخم كنان به رویش سنگ و آهن تهران تاباند؛ پ</em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>نجرها یكی پس از دیگری دهانشان را باز كردند و آفتاب را نوشیدند. </em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>مریم پنجره را كه گشود خورشید را فهمید . </em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>سپیدار زیر باران آفتاب هوای رقصیدن&nbsp; داشت و گاه برگهای زردی&nbsp; ارزانی زمین می شد </em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>پرستوهای حیرت زده میان شاخه های درهم ریختة سپیدار، آفتاب را به آغوش می كشیدند </em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>ولی از سرهای درگریبانشان می شد فهمید كه گرم نشده اند .</em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>وقتی هجوم باد</em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>؛آهنگ خزان را به گوش سپیدار می خواند</em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>&nbsp;انگار درختان همراه آوای مرموزی در رقص مرگ شناور شده بودند .</em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>آوای خزان سكوتی را بر دستةپرنده ها می نواخت </em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>و آنان در هوای پرواز به سوی بهار؛&nbsp;</em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>&nbsp;پر از اشتیاق می شدند. </em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>نگاه مریم باران آفتان را تا استخر پر از آب زلال حیاط دنبال كرد. </em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>انگار آفتاب برروی آب می دوید و جای&nbsp; پایش با جرقه های نقره ای می ماند</em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>&nbsp;و نگاه را افسون خود می كرد. </em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>دستهای كودكانة مژده كه آبها را به هم می ریخت؛ </em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>مریم را از افسون آفتاب و آب بیرون كشید هر چند نگاهش در آب غرق شده بود.</em></strong></font></p><p align="right"><font color="#ffffff" size="2"><strong><em>&nbsp;وقتی نگاهش را از حوض برگرداند </em></strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong><em><font color="#ffffff">و سپیدار را كاوید پرستوها را دید و فهمید كه آبها هرگز دروغ نمی گویند. <br></font></p></em></strong></font>